AdıTruvaOlsun / İlhan Durusel

AdıTruvaolanbuadiparsel, bukelepirarsa, buucuzbelde,

AdıTruvaolanbuadiparsel, bukelepirarsa, buucuzbelde,

bubelediyelikdilenenmezraşimdimağlubiyetiylegururlanıyor...Melihşahgeliyor --

Melihşahgeliyorkıyıya at üstünde. Derleniptoparlanıyoruz, hazrolageçiyoruz. “Ay oğullar, Eykızlar!” diyorMelihşah “ben Truvaönüneatımınruhunugezdirmeye, gömülmemişölülerigömmeye, birkörüngördüğüdüşlerekafiyedüşürmeyegeldim. Ruhlarıyla, atlarıylaözgürgezilmeyenkıyılarıylabatsınTruva!”

Koro: BatsınTruva! (3 kere)

Atışahakalkıyor --

Yontusunugördük biz buatınVenedik’teve Balkan şehirlerinde. O at kiutandıondanürktüğümüzügörünce. Dur, öylededik, öyleşahakalkmış, öylemağrur. Bak, geçtikorkumuz. Senbizebakma. Yenilmeyiz, senböyleşahlanırsan. Atınıkoşuklarsöyleyereksürenozan, büyükrüyalaröğretbize, yüksekşarkılaranakaratetbizi! Güneşigölgeyleindirhasırşapkalarımıza, serin tut tokyolarımızı. Barikatımızıkutsa, sertleştirtaşlarımızı! Hafiflesindüşmancopları, hafiflesinyaralarımız. Agamemnon kargışlarıçağlasınsokaklarımız.

Biz savaşıyoruz --

Biz savaşıyoruz. Yorgunuz. Üstümüzbaşımızdökülüyor. Kirli-partaldeğil, tertemiz, damatlargibitiriltirilamaeskiveköhnegörünüyoruzekranda, vitrindekiyansımada; madencikatırlarıgibisolgun, kısıkgözlü. Utançtangözlerimizyaşarıyor. Ata böylebakarkendüşmanıunutuyormuyuz? Unutmazız! Tutamıyoruzeteklerimiziartık, uçkurlarımızdüşüyor. Hayranızbuatınşahakalkışına. At bizimgururumuz. O da bizigörsün, acımızıanlasın, derdimizeortakolsundiyeefsanecileremanzumelerdüzdürüyoruz. Koşuklarlazımbize, safşiir, has ekmek, karabuğday, akçagelin! Vebeyaz at, soylubeyazatlı, beylerbeyi!

Koro: Unutursakdillerçürüsün, kalplerkurusun.

Üstaddiyoruz --

“Savaşıkaybediyoruz, Üstad, diyoruz, yardımet! Birdörtlük, birbeyitkavgayıkazanmaya, birkargışdüşmanıyenmeye! Galibiyet, dilimizegirmişyabancıkelime. Yurt uzak, oğullar hasta, komutanlarölü. Obalarsöküldü, çobanlaraçyattı, gitarlarsustu, birağıtaaçılışyapıyorviyola! Viyola, çokeskidenbizi seven birkadını, birsergiaçılışını, açılışaatlagelengodivayıhatırlatıyorartık… Hatırlamayadeğer mi? Bilmeziz. Üstadbağışlabizi. Bilemedikdoğrusunu,inanamadıkseningeleceğine. Taşıyamadıkbayrağını, ağırlaşıncaattıkelimizden. “Gel başımızageç” diyemediksana! Sırabizegeldiğindenesenitanıdık, ne de atını. Böyleydik biz, kısahafıza, darufuk, beldeihanethançerleri. Medetisimsarlardanumduk! Sarrafsandıkkalpazanı, çilingirbildiğimizdışarıkilitledibizi… sancağımızindi, korsanpankartları, seçimafişleriçekildiyerine.

Melihşahdönüyor --

Melihşahdönüyor, iniyoratından, ormanadoğruyürüyor. Koşuyoruzarkasından “bizibırakma, bizibırakma” diyeyalvarıyoruz. Bizide al, al götür. Nereyegidiyorsanoraya. Biliyoruz, sürgündekine her yer yurt. İlle de gideceksenatınıbizeyadigarbırak! “Eyyaralıozan, eykahraman” diyoruz, “bizeveratını! Atınınadı ne? Üstad, atınızınadı ne? Düldül, Rosinante? Çoktanıdıkgeldibizeböylesoyluduruşuylasurlarönünde. Kim buşahsoyluküheylan? Yürüdüğündeyerlerisarsan, koşarkentoynaklarıtoprağadeğmeyenrüzgar-oglu, karayel? Söyle, adınıanalımdualarımızda. Destanyaratalımadına. Anıtınıdikelim.  Efsanelerimizekatalım. Birgünbizimsoyumuzdangelengörgüsüzlerbasarburaları, anıtkemerleriparçalar, heykellerimıncıklar, kundaklartiyatroları… Sütunlarbuyağmayadayanıramabizimkederimizonları bilemumlargibieritir…  YeniçağınMoğollarıgelmeden, vedalaşmayavakitvarkenhalasöyleatınınadını.

Biziböyletarumar -

Biziböyletarumarbırakmaozan. Dağılmışordu. Yenikkomutanlar. Yıpratırnasıl da kalplerimiziyenikkomutanlarınsahnearkasındanduyurulanhaberleri! Mağlubiyet en seçkinsıfatıaskerimizin. Sen de geri gel! Katılyenilgişenliğimize. Vişnebahçelerinin, baklatarlalarının, fıstıkağaçlarınınordan gel. Oralarbizimhala. Arklarınkıyısındanyürü de varyanımıza. Büyüksularınuğurunugetirbize. Kuşatmayanasıldireniyoruz, gör. Destancılargururduysunbizimle. Gururduyunbizimle, diyoruz. Övünbizi, methiyelerdüzün. “Sözsanatlarınaönemverdiler,şiiremersiyetürünügetirdiler,inanmadıklarısavaşlarveölüyıkamaklageçtiömürleri” deyin. “Birömürboyuyastuttuk biz”, bunukaydageçirin.

Kızıyorsanküfret, lanetle, amaböylesessizceçekipgitme! Gel, sen de yenilbizimle. Gel, imrenbize, böylesoylu, böyleşatafatlıyenilgiye! Yüzüstübırakmabiziyenilgininsevinciyle!

Sevgiliozan, siz ilk geldiğinizdepeşnizde 366 bey, 700 deli atlı, tekrartekraryenilgimiziseyrettiniz. Söyleyin, ne düşündünüz? Böylegörkemliyenilgigörülmüşmü? Altınlar,akçalarbozdurduksiziniçin;kalın, yenilmişolsak, yeniksayılsak dabizimlekalın. Kasaplargelirlerbirazdan, kırarlarerkeçleri, koçlarıboğazlarlar, atlarınşahdamarlarınakörusturavururkanakıtırlar… kan, asilusaresidirruhun. Böylekabullenriz biz mağlubiyeti.İştahvetevekkülvebolbaratahla.

Gamcurasıağıtyakanozan! Siz L. şehrindengeldiniz, L. şehrinegidiyorsunuzyine. Göleilçesindenadamlarınız var. Lüleburgazlıtaşustalarınız. Gidengelmezyollarçıkmışfalınıza. Ferahlaraçıkmayaçıkmışsınızyola. En son şiiriniz“kaybettiğimşeylerinlistesi” olmuş. Öylemüzeyyenbirmekanbulacakmışsınız, tavlayaçekilecekmişatlarınızistirahate. Şuişolsundediniz mi olacakmış, öyleeskizamanyeriymişorası. Uykusuzgeçecekmişbazıgecelerinizgözlerinizdenohutdanelerigibiçapaklar… Aras’tangeçecekmişsinizsonra, “ben Posof’agidiyorum” diyecekmişsinizamaatınızıbulamayıncaTruva’yadönecekmişsinizyine. BurdabiziyenenlerinTruva’yıgittiğiyoldangelmeyipbaşkayoldandönencinsibelirsizserserileresattıklarınatanıkolacakmışsınız… üçkuruşa, gözleriçakırbirırka… Sonrabizihatırlayacakmışsınız, bizebıraktığınızatınızı, yenilgimizi, birerbireryıkılanatlıları, atlılaraağıtyakandilsizamazonları...

Görkemlişahlanışındaatadönüyoruz -

Ey at! Eydoru at! diyoruzadın ne, sensöyle? Sahibininşeceresi? Kim sürüyorseni? Kimlerdensin? Ruhunvar, biliyoruz; utanma, adıolanınruhu da olur. Kişne, kişneruhununderinindenduyalım, rahatdurmazlarsasırnaşıkköpeklerimizinbelkemiğinikıralım! Nalsesleriduyuluyoruzaktan, ruhumuztitriyoryıkanmışçamaşırlargibiipte.  Kafilelergeliyortepeleri en sessizdağlardan… Hipodromuğultularıvaraklımızda. Gözümüzufuklarda, kalbimiztoprağayakın. Beyaz at, kardeşimizsinsenbizim! Hüzünağırgeliyoruysalboynuna, yeredeğiyoryelelerin. Bize mi benziyorsenin de kederin? Ayaklarınsekili mi? Uğurlugelir, sekiliatla, sağayakla, dilucundabirgülbanklasavaşagirmek. İlbeyler, Gülbeylerbul, getirbize. Başımızageçin. Ulaştırseçkinbeyimizibizeayaklarınızıöpelim, gülsaralımbileklerinize.

Kutsayınbizi. Nar aromalısularserpinüstümüzdekitoprağa… nemlitoprak… burda, işte tam burda (bayrağımızındüştüğü, anıtlardikilesiyerde) yenildiğimizunutulmasın.  “Yenildiler” densin “halayeniliyorlar”. Kınamayınbizi, bağışlayınveburayagömün. Kimliksizolanlarımızagüzelkız-oğlanisimleriverinmezartaşlarında -- bedeniolmayanlarınmahlasıda meçhulolsun!

“eymezarcı

destantopraklarıserpüzerimize, en üstüneefsanegök”

“eyarkeolog

truvaolsunbukelepirbeldeninadı! truva!”

“eyhekim

birmağlubiyetreçetesi / her şeyikabullenişhapı”

“eyölümsüz at / erendizolsunadın / gezenyıldız /

senbizegöklerdenbak / biz ömürboyuyastutalım”

“eyozan

giderayak -- birmarşyazbize

giderayak -- birayaklanmaiçinkoçaklama

giderayak -- birağıtuzanıpburayayanyana…”


Koro: AdıbatasıcaTruva!

BurasıTruvahadiTruva’yagelin!

Durun, gelmeyin.

Yerlerisüpürüyoruz.

Orayabasmayın.

Dahayenitemizledik.

Tamam, şöylegeçin.

Patlamayın, kuruyanakadarbekleyin.

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)